Tajemnice Mariana Paździocha – człowieka o wielu twarzach…

Marian Paździoch jest bardzo ciekawą postacią o barwnej przeszłości. Często wątki dotyczące jego osoby pojawiają się w odcinkach “Świata według Kiepskich”. Paździoch często podkreśla, że jeszcze wielu rzeczy się o nim nie wie…

Matka Mariana chciała by został on księdzem. Nie stało się tak, ale wiadomo, że nasz bohater był ministrantem.
W odc.”Stypa” zajmuje się pogrzebem Staśka, twierdząc, że jego usługi są profesjonalne.
1
Marian Paździoch jako ministrant (odc.”Stypa”).

W przeszłości Marian Paździoch był także latarnikiem, jednak na skutek spisku wyrzucono go.
2
Marian jako latarnik w czasach swej młodości.

Marian często donosił (możliwe, że nadal to robi) na sąsiadów, współpracował z SB i MO…
3
…jednak dowody na to ostatecznie zniszczył, paląc swoją teczkę z dokumentami.
4
“Ostatnia teczka…”(Odc. “Lista Mariana”)

Marian Paździoch nie często darzy swoich sąsiadów sympatią, lecz zmienia się to gdy czegoś potrzebuje, lub chce zrobić niezły interes.
5
Marian ma spore znajomości, wtyki w różnych urzędach (np. w sanepidzie- odc. “Jak ten czas leci”), potrafi załatwić cokolwiek, jeśli ma taką potrzebę.
6
Nowy nabytek- kabel. (odc.”Spółdzielnia Radiowęzeł”)

Marian Paździoch potrafi wprowadzać ludzi w błąd, i nimi manipuluje dla pozyskania korzyści majątkowych, np. udawał zwierzę.
Często też “świruje pawiana”.
7

Największy sekret Mariana Paździocha
Paździoch zwierza się Ferdkowi z tego, że od zawsze wszystkich podsłuchiwał i jest to u niego rodzinne. Ferdek stwierdza- “Pan wstydu nie masz”.
Jednak Marian wszystko mu tłumaczy i proponuje wspólne podsłuchiwanie.
8
Marian i Ferdek podsłuchują sąsiadów w piwnicy.(odc. “Menda”)
Ferdek nie wierzy własnym uszom. Marian Paździoch tłumaczy mu jak funkcjonuje obecny świat, który stoi na kłamstwie.
Ferdek zrozumiał dlaczego Paździoch jest mendą i dziwi się, jak on może z tym żyć.
9
“Teraz Pan wiesz dlaczego Marian Paździoch jest tym, kim jest…” (odc.”Menda”)